ویژه ها

امور داوری

بیشتر مردم با معنای داوری و کارکرد آن آشنایی دارند و بارها به شیوه غیر رسمی آنرا تجربه کرده اند و در سطوح بالاتر دولتها، سازمانهای داخلی و خارجی، شرکای تجاری، سهامداران، طرفین قراردادها و مانند آن می خواهند بجای اختلاف، به راهکاری مسالمت آمیز دست یابند و هزینه خود را صرف طرح دعوی در دادگستری ننمایند که اغلب از نهادهای خصوصی داوری بهره جسته و در قراردادهای منعقده، شخص خاص و یا نهاد خاصی را به عنوان داور انتخاب می نمایند که به محض ایجاد اختلاف در اجرا یا تفسیر قرارداد، رفع اختلاف نماید ، این موسسه با وکلای مجرب و آشنا به موازین مربوط به داوری داخلی و بین المللی و متکی بر دانش روز آماده رفع اختلافات احتمالی خواهد بود بدین منظور چنانچه مخاطبین بخواهند از خدمات نهاد داوری این موسسه بهرهمند گردند علاوه بر اینکه می توانند پس از حدوث اختلاف، حل و فصل آن را به این موسسه بسپارند می توانند با درج نام این موسسه در قراردادهای تنظیمی از خدمات ما بهره مند گردند، نمونه متن پیشنهادی برای گنجاندن شرط داوری در قراردادها بدین شرح است : " کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به نهاد داوری موسسه حقوقی دادگستر راشنو ارجاع می گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف حاکم بر قراردادها را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است. "

ورود موکلین